Super User

Super User

Zarząd Rady Interesantów Portu Gdynia wykazuje wielką troskę i starania o jak najlepsze kontakty z Urzędem Miasta Gdyni i jego władzami upatrując w tym korzyści dla interesariuszy Portu Gdynia a tym samym dla miasta Gdyni. Dlatego z wnikliwością zaznajomił się ze sprostowaniem Urzędu Miasta Gdyni, podpisanym przez Wiceprezydenta Miasta Gdyni, nadesłanym dnia 24 października 2017 do pana Krzysztofa Szymborskiego, Przewodniczącego Rady Interesantów Portu Gdynia.

 

Po starannej analizie treści artykułu publicystycznego „Droga Czerwona – cierń, który powali olbrzyma?” rozesłanego 23 października 2017 do mediów na terenie Polski i otrzymanego dnia 24 października 2017 w/w sprostowania UM Gdyni informujemy, że:

 

1.     Zakwestionowane  w sprostowaniu fakty znajdują potwierdzenie w dokumentach posiadanych przez RIP Gdynia.

2.     Jedyną rozbieżnością może być użycie w artykule składni:

„W wyniku tego Urząd Miasta Gdyni poinformował w lutym 2017 roku o wycofaniu się z wszystkich projektów związanych z BAC, w tym nr 1167”, zamiast użytego przez UM Gdyni  „nie może potwierdzić więcej” uczestnictwa w projektach, których był promotorem.

3.     Artykuł informuje o fakcie zawartym w sprostowaniu, iż już kilka miesięcy po usunięciu Gdyni z listy BAC, doszło do podpisania  uzgodnień pomiędzy  Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Zarządem Morskiego Portu Gdynia SA dotyczących budowy Drogi Czerwonej. Jest to jednak tylko list intencyjny stron, który w konfrontacji z opisanym stanem prawnym nie wykracza znaczeniem poza wykazanie ich woli.

4.     W artykule przy kwocie 233,36 mln figuruje waluta EUR a nie zł, jak podano w nadesłanym sprostowaniu.

5.     Artykuł w żadnym fragmencie nie sugeruje nawet braku zaangażowania Urzędu Miasta Gdyni w sprawę budowy Drogi Czerwonej. Jest tylko zestawieniem faktów

i ich konsekwencji dla portu i miasta Gdyni, które zaistniały z wyniku splotu okoliczności a nie woli stron, w tym zwłaszcza władz Gdyni, od lat podejmujących wielkie starania o poprawę dostępu lądowego do portu.

 

                      Z poważaniem i wiarą w dalszą wspólną, owocną pracę dla portu i miasta Gdyni.

 

Łączę wyrazy szacunku

 

Krzysztof Szymborski

Przewodniczący

Rady Interesantów Portu Gdynia

 

Szanowni Państwo,

prosimy o zapoznanie się z treścią listu wystosowanego przez Urząd Miasta Gdynia w związku z artykułem “Droga Czerwona  - cierń, który powali olbrzyma?”.

LIST URZĘDU MIASTA GDYNIA

czwartek, 26 październik 2017 06:55

Droga Czerwona - cierń, który powali olbrzyma?

PORT GDYNIA

Droga Czerwona  - cierń, który powali olbrzyma?

(Informacja prasowa)

- Jeśli nastąpi awaria techniczna tzw. estakady, będącej częścią  Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni, łączącej autostradę A1, poprzez obwodnicę Trójmiasta z portem gdyńskim, w tym z terminalami  BCT – Bałtyckim Terminalem Kontenerowym i GCT(Gdynia Container Terminal), które obsługują około 40% kontenerowych przeładunków morskich w Polsce, to Gdynię, jako miasto i port czeka katastrofa komunikacyjna – mówi Krzysztof Szymborski, prezes Zarządu BCT.

I dodaje:

- Estakada powstawała w dwóch etapach przez 24 lata. Pierwsza jej część ma już ponad 40, a druga prawie 20 lat. 13 listopada 2018 roku będzie okrągły jubileusz zakończenia budowy. Jest już więc mocno wyeksploatowana. Coraz częściej trzeba doraźnie ją remontować. A ma ponad 2 km długości. Jest więc co robić. I co nie mniej ważne, jej parametry techniczne nie odpowiadają wymogom polskich i unijnych regulacji prawnych dotyczących dróg dostępu do portów w korytarzu Bałtyk – Adriatyk (BAC), tzw. ostatniej mili, które mówią o dopuszczalnym nacisku 11,5 ton na oś. A estakada dopuszcza nacisk 8 ton na oś, jest więc drogą powiatową, a nie krajową.

Droga Czerwona – linia życia

 To powoduje, że estakada pozostaje w kompetencji gminy/miasta Gdyni a nie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Miasto średniej wielkości, jak Gdynię stać na doraźne remonty estakady, ale nie może sobie pozwolić na budowę drogi alternatywnej do portu gdyńskiego, w tym terminali kontenerowych BCT i GCT, stosownie do wymogów BAC, będącego częścią unijnej sieci

TEN-T, do czego zobowiązują Polskę regulacje UE. Do granicy państwa, a port gdyński ma status przejścia granicznego osobowego i towarowego o charakterze nieograniczonym, prowadzić mają bowiem tzw. drogi autostradowe.

 Port Gdynia, zarówno jego część zachodnia jak i wschodnia „wisi” więc na jednej nitce, dwupasmowej estakady, którą, nikt nie wie jednak kiedy ,trzeba będzie zamknąć i przebudować całościowo do wymogów „ostatniej mili”, czyli autostrady o nacisku 11,5 t/oś. Ekspertyza techniczna przebudowy estakady, wykonana przez firmę ECM Group Polska S.A., na zlecenie Urzędu Miasta Gdyni wykazała jednak, że ewentualna modernizacja potrwa 4 lata i nie zagwarantuje wymaganych parametrów. Nic więc dziwnego, że Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. nie wyraża zgody na wyłączenie estakady z ruchu do czasy, gdy zostanie zbudowana droga alternatywna, spełniająca parametry Korytarza Bałtyk – Adriatyk.

 I tak narodziła się koncepcja tzw. Drogi Czerwonej, łączącej w przyszłości alternatywnie do estakady, port gdyński z siecią dróg krajowych, przy założeniu, że droga ta spełni parametry „ostatniej mili” i nacisku 11,5 t/oś. Prowadzić ma od ul. Janka Wiśniewskiego poprzez nieistniejącą jeszcze Obwodnicę Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT) do czekającego na zbudowanie węzła Obwodowa Morska, czyli dojścia do obwodnicy. Projekt o nazwie Droga Czerwona, pod nr 1167 wszedł  na listę wykonawczą I Planu Roboczego korytarza Bałtyk – Adriatyk, w sieci TEN-T, priorytetowych połączeń Unii Europejskiej, która powstać ma do roku 2030. Przewidywał wbicie pierwszej łopaty pod nową inwestycję w styczniu 2017, a w grudniu 2022 roku, kosztem 233,26 mln EUR, Port Gdynia miał zyskać nowe alternatywne połączenie drogowe. Nie wiadomo jednak na razie, jakiego czasu używać do opisywanie tej inwestycji . Teraźniejszy jest jeszcze nieaktualny, a skoro tak, to i przyszły występuje w trybie warunkowym.

 Pojawia się tu bowiem nowy problem, nazywany eufemistycznie barierą administracyjną, czyli sporem kompetencyjnym, pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a Urzędem Miasta Gdyni ,i w tle, dr Kurtem Bodewigiem, koordynatorem unijnego korytarza BAC, należącego do sieci TEN-T.

 Halo Warszawa, mamy problem!

 Projekt 1167, czyli budowa Drogi Czerwonej, miał początkowo zakończyć się w roku 2021. Pojawiła się jednak tzw. bariera administracyjna. To spór kompetencyjny pomiędzy GDDKiA a Miastem Gdynia w kwestii podmiotu odpowiedzialnego za realizację dróg „ostatniej mili”. W 2016 roku z kart projektów korytarza Bałtyk – Adriatyk usunięta została Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad , będąca wcześniej podmiotem współodpowiedzialnym za wykonanie projektu nr 1167.

 W tym samym roku z Forum Korytarza Bałtyk – Adriatyk zniknęło Miasto Gdynia, które było promotorem projektu Droga Czerwona. W II Planie Roboczym BAC Miasto Gdynia wypadło bowiem  z wykazu tzw. punktów bazowych korytarza Bałtyk – Adriatyk, a pozostały nimi nadal: Port Gdynia oraz Miasto Gdańsk i Port Gdańsk. W wyniku tego Urząd Miasta Gdyni poinformował w lutym 2017 roku o wycofaniu się z wszystkich projektów związanych z BAC, w tym nr 1167, czyli budowy Drogi Czerwonej. Tym samym utracił on drugą osobę prawną, instytucjonalnie odpowiedzialną za jego realizację. Jednocześnie tenże II Plan Roboczy korytarza Bałtyk – Adriatyk potwierdził krytyczną sytuację Gdyni w kwestii dostępu drogowego do portu bazowego BAC.

 W maju tego roku  (2017) Zarząd Morskiego Porty Gdynia S.A. poinformowany został przez firmę TPlan Consulting, dokonującą aktualizacji listy projektów na zlecenie Koordynatora Korytarza Bałtyk – Adriatyk, iż w świetle korespondencji, otrzymanej w lutym 2017 roku z Urzędu Miasta Gdynia oraz Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa projekt nr 1167, jak również uzależnione od jego realizacji inne o nr 1149 (przebudowa Estakady Kwiatkowskiego), nr 1150 (realizacja Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej  - inwestycja częściowo dotycząca połączenia „ostatniej mili” do portu Gdynia), nr 1168 (dalsza integracja i modernizacja powiązań dróg krajowych i autostrad z portową infrastrukturą drogową), nr 1227 (rozwój platformy Multimodalnej „Dolina Logistyczna”), ujętych w programie korytarza Bałtyk – Adriatyk, w  sieci TEN-T  zostały na tym etapie usunięte z listy  projektów. Uzasadniono to brakiem formalnego potwierdzenia funkcji promotora projektów, czyli instytucji odpowiedzialnych za ich wdrożenie.

 Być może nie jest to jeszcze ostateczna porażka miasta i portu w Gdyni i w spodziewanym III Planie Roboczym BAC, wyznaczona zostanie osoba prawna, tzw. promotor projektów odpowiedzialny za współpracę przy ich realizacji, poza granicami Portu Gdynia. Być może modyfikacja rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych obejmie nowe połączenie drogowe „Via Maris”, w ramach którego znajdą się odcinki OPAT i Drogi Czerwonej. Być może zapewni ona wymagane prawem polskim i unijnym dojazdy „ostatniej mili” do terminali kontenerowych BCT, GCT i nowego publicznego terminala promowego w Gdyni, który ma być budowany w latach 2018 – 2020.

 Na razie pewne jest to, że ministerstwo właściwe do spraw infrastruktury nie uwzględniło w systemie unijnym TEN-Tec istniejących i planowanych odcinków liniowej infrastruktury transportowej, łączących port w Gdyni z siecią dróg krajowych. Tym samym, w korytarzu Bałtyk – Adriatyk, unijnej sieci TEN-T  powstały luki , w których państwo członkowskie nie ponosi jednoznacznej odpowiedzialności za jej budowę. Pewne jest także i to, że na razie Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014 – 2023 nie obejmuje żadnego z projektów drogowych zapewniających parametry „ostatniej mili” w dostępie do portu gdyńskiego.

 Czy podpisany przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. i Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad list intencyjny, mówiący, że Droga Czerwona, jak i wszystkie połączenia do Portu Gdynia będą drogami krajowymi, o parametrach zgodnych z polskimi i unijnymi przepisami, równoważy to, co powyżej?

 Cierń, który powali olbrzyma?

 W roku 2016 Port Gdynia przeładował ponad 19,5 mln ton. Przez nabrzeża BCT przeszło 318,9 tys. TEU a GCT ponad 312,6 tys. TEU. Terminal promowy przeprawił przez Bałtyk 101,3 tys. samochodów osobowych i 180,4 tys. tzw. jednostek frachtowych.  71.2% ładunków przejechało na kołach. Przez estakadę. Średnio każdego dnia około 5 tys. samochodów ciężarowych przekracza bramy portowe. Tak tworzy się dochód narodowy. Polskie porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, w tym, oczywiście Gdynia, są bowiem wielkimi węzłami logistycznymi, generującymi tzw. wartość dodaną. W roku 2016 przeszło przez nie 20% ładunków polskiego eksportu i 22% importu.

 Z wyliczeń dr hab. Macieja Matczaka, profesora Akademii Morskiej w Gdyni, eksperta Actia Forum, posługującego się tzw. efektem mnożnikowym wynika, że polskie porty morskie odpowiadały w roku 2016 za tworzenie lub funkcjonowanie w Polsce 39,7 tys. przedsiębiorstw, 208,2 tys. miejsc pracy, 32,3 mld zł wartości dodanej i 21,3 mld zł przychodów budżetowych. Na port gdyński przypada około 26% tych dokonań. Wpływy do budżetu z podatku VAT w imporcie tylko z Oddziału Celnego „Basen V” w Gdyni (BCT, GCT, baza ro-ro) sięgnęły w 2016 roku 5,2 mld zł.

Projekt 1167, budowa Drogi Czerwonej warunkuje nie tylko realizację wspomnianych już projektów  o numerach 1149, 1150, 1168 i 1227 korytarza Bałtyk – Adriatyk unijnej sieci TEN-T ale też wieloletnich planów strategii Portu Gdynia. Zawarte w niej prognozy przewidują, że w roku 2027 obroty portu sięgnął 32 mln ton. Wymagać to będzie rozbudowy potencjału przeładunkowego, budowy nowych nabrzeży. Wartość projektów inwestycyjnych w latach 2016 – 2030, objętych strategią rozwoju Portu Gdynia  sięga 10,6 mld zł. Koszt Drogi Czerwonej to mniej niż 10% tej kwoty. To także mniej niż 30% rocznych przychodów budżetu państwa z wpływów podatku VAT w imporcie uzyskanych w roku 2016 przez Oddział Celny „Basen V” w porcie gdyńskim.

 Bez alternatywnego do estakady połączenia Portu Gdynia z siecią dróg krajowych inwestycje te nie mają większego sensu. Po co bowiem rozbudowywać potencjał przeładunkowy, jeśli dowóz i wywóz ładunków będzie utrudniał życie portowi i mieszkańcom Gdyni. Na Panel Portowy Forum Gospodarki Morskiej Gdynia 2017 przyszła rozżalona mieszkanka gdyńskiej dzielnicy Obłuże aby poskarżyć się obradującym nad strategiami inwestycyjnymi prezesom portów polskich, iż tego dnia przez 40 minut nie mogła przejechać do centrum miasta, gdyż z terminalu BCT bez przerwy wyjeżdżały TIR-y z kontenerami.

 Czy Droga Czerwona w Gdyni - jej niepewny los i dotychczasowe opóźnienia w budowie będzie cierniem, który powali olbrzyma, jakim w stosunku do jej kosztu jest Port Gdynia. W strategii jego zarządu spoczęła w przedziale lat 2020 – 2030. Na razie.

 

Rada Intersantów Portu Gdynia (RIP Gdynia)

Informacja prasowa do dystrybucji bezpłatnej

_____________________________________

Kontakt:

Władysław Jaszowski

Doradca Przewodniczącego RIP Gdynia

Tel. kom.: 501754139

 

E-mail: władysłTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szanowni Państwo,

przedstawiam najnowszą edycję corocznego raportu sporządzonego przez Dr hab. Maciej Matczaka, profesora nadzwyczajnego Akademii Morskiej w Gdyni: POLSKIE PORTY MORSKIE JAKO BIEGUN ROZWOJU GOSPODARCZEGO KRAJU I REGIONÓW.

Dla wnikliwych jest dostępny pełen raport, dla leniwych biuletyn ze skrótem informacji. Polecam jako narzędzie do zrozumienia i pokazywania niedowiarkom, jaką rolę mają porty w gospodarce krajowej i lokalnej, pomorskiego i zachodniopomorskiego regionu.

Krzysztof Szymborski

Szanowni Państwo, przekazuję zaproszenie i namawiam na rozmowę na naszym europarlamentarzystą, jak poniżej

Krzysztof Szymborski

 

Szanowny Pan

Krzysztof Szymborski

Przewodniczący Zarządu Rady Interesantów Portu Gdynia

 

 

Informuję, że na nasze zaproszenie w dniu 5 czerwca bieżącego roku, gościć będziemy Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Bogusława Liberadzkiego. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości  w Gdyni przy ulicy Olimpijskiej 2  w godzinach od 14:00 do 15:45. Jednym z głównych tematów jaki będziemy poruszali jest miejsce i rola miasta Gdyni i Portu Gdynia w europejskim projekcie Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T Bałtyk - Adriatyk.  Oczywiście na żaden temat nie zamykamy dyskusji, wręcz przeciwnie liczymy na aktywność uczestników spotkania.

W imieniu kierownictwa Związku gorąco Pana  zapraszam na to spotkanie, prosząc jednocześnie o potwierdzenie swojego udziału. (ilość osób)  Informuję  że parking samochodowy znajduje się na zapleczu obiektu, lub naprzeciwko, na parkingu Gdyńskiego Centrum Sport.

 

 

Z poważaniem

Jerzy Szulist

Prezydent Gdyńskiego Związku Pracodawców "NORD"

 

Rozpoczęły się prace projektowania zintegrowanej platformy komunikacyjnej ‘Polski PCS’ dla rozwoju polskiej gospodarki morskiej, importu/eksportu towarów i poprawy sprawności ich przepływu we wszystkich gałęziach transportu.

W dniu 14 grudnia 2016 roku odbyło się w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia spotkanie organizacyjne, mające na celu przedstawienie zakresu i harmonogramu prac przygotowania Studium Wykonalności polskiego PCS oraz powołania Zespołów Roboczych do realizacji poszczególnych zadań.

Po wielu spotkaniach w 2016 roku i uzgodnieniach wspólnej wizji Port Community System, środowisko biznesu i administracji polskich portów morskich uzyskało poparcie partnerów rządowych – Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - dla realizacji PCS.

Zarząd gdyńskiego portu obserwując potrzeby innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw i administracji morskiej, celnej, portowej oraz poparcie Rządu dla działań wpisujących się w Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, aktywnie włączył się do prac na rzecz PCS. Ministerstwo Rozwoju popiera inicjatywę utworzenia nowoczesnej gospodarki cyfrowej polskich portów i międzynarodowej integracji obrotu towarowego w imporcie/eksporcie w oparciu o platformę e-usług. Utworzenie informatycznej platformy komunikacyjnej na rzecz rozwoju polskiej gospodarki morskiej, uwzględniono w Polityce Morskiej RP.

W odpowiedzi na wniosek Ministra Rozwoju, Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) podjął się koordynacji współpracy wszystkich interesariuszy procesów morskich, portowych, celnych, handlowych i spedycyjnych, transportowo-logistycznych, itp., w celu przygotowania Studium Wykonalności Polskiego PCS, uwzględniającego wspólną koncepcję organizacyjną, funkcjonalną i informatyczną PCS. Ministerstwo Rozwoju wskazało potrzebę koordynacji prac przez Instytut Logistyki i Magazynowania, jako doświadczonego i zaufanego partnera interesariuszy obrotu portowo-granicznego - przedsiębiorstw oraz administracji morskiej i celnej. Prace Instytutu Logistyki pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju będzie koordynował merytorycznie i organizacyjnie Profesor Śliwczyński z ILiM.

Uczestnicy spotkania uzgodnili, że w opracowaniu Studium Wykonalności polskiego PCS należy uwzględnić potrzeby i korzyści poprawy efektywności i sprawności działań wszystkich interesariuszy obrotu portowo-granicznego, procesowe współdziałanie partnerów i udostępnianie danych wykorzystując usługi cyfrowe, wykorzystanie nowoczesnych systemów śledzenia statków i lądowych środków transportu, ładunków i monitorowania przepływu towarów, lepsze wykorzystanie infrastruktury oraz skomunikowanie systemów informatycznych.

Na spotkaniu przedstawiono wstępne wyniki analiz procesowych i przepływu danych pomiędzy morskim terminalem kontenerowym oraz partnerami z biznesu i administracji, na przykładzie operacji obsługi ładunków Bałtyckiego Terminala Kontenerowego BCT. Firma Pentacomp przedstawiła dobre praktyki i doświadczenia w zakresie architektury ICT systemów PCS na świecie, a ekspert z Instytutu Logistyki omówił stosowane na świecie modele biznesowe (w tym w partnerstwie publiczno-prywatnym) oraz organizację i zarządzanie platformą PCS.  

Inicjatywa rozpoczęcia prac projektowych PCS ożywiła środowisko i spotkała się z dużym zainteresowaniem partnerów całego Pomorza, od Świnoujścia i Szczecina po Gdańsk i Gdynię. W spotkaniu wzięło udział ponad 60 uczestników reprezentujących 30 partnerów, w tym z biznesu (terminale portowe, przewoźnicy drogowi i kolejowi, armatorzy, operatorzy logistyczni, spedytorzy, firmy ICT, Rady Interesantów Portów) i administracji (Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju, Izby i Urzędy Celne, Inspekcje Graniczne, Urzędy Morskie, Straż Graniczna, Zarządy Portów), a także media branży morskiej.

Partnerzy przyjęli wstępny harmonogram prac nad Studium Wykonalności PCS na około 3-4 miesiące i powołali pięć tematycznych Zespołów Roboczych, do których zapisało się ponad 40 uczestników spotkania. Prace nad Studium Wykonalności PCS będą miały przez cały czas otwartą i elastyczną formułę współpracy wszystkich partnerów. Zespoły Robocze wykonają analizy funkcjonale, procesowe i zaproponują wstępne rozwiązania w pięciu obszarach tematycznych Studium Wykonalności:

1.      procesy i funkcjonalność użytkowa platformy PCS,

2.      architektura informatyczna, teletechniczna i usługi cyfrowe,

3.      przepływ informacji i dokumentów oraz standaryzacja i interoperacyjność,

4.      przepisy prawa i procedury wymagane dla komunikacji na platformie PCS i jej funkcjonowania,

5.      model biznesowy polskiego PCS oraz organizacja i zarządzanie platformą po jej utworzeniu,

 

Stworzyliśmy platformę rzeczowej i skonkretyzowanej współpracy wszystkich partnerów dla utworzenia polskiego PCS i będziemy Państwa informować o postępie prac.

piątek, 02 grudzień 2016 08:36

OSTATNIE POŻEGNANIE

 

ANDRZEJ SZCZERBA

 

Prezes Zarządu

Przedsiębiorstwo Robót Portowych DOKER Sp. z o.o.

 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 3 grudnia 2016 roku o godzinie 12:30

w Kaplicy i na Cmentarzu Witomino w Gdyni.

 

Pogrążona w smutku,

Anna Szczerba-Boguś

Prosimy o zapoznanie się z "Obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele" oraz oficjalnym stanowiskiem Rady Interesantów Portu Gdynia w tej sprawie.

 

Obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele

 

Stanowisko RIP w sprawie projektu o ograniczeniu handlu w niedziele

Strona 1 z 8