Super User

Super User

Szanowni Państwo,

przedstawiam najnowszą edycję corocznego raportu sporządzonego przez Dr hab. Maciej Matczaka, profesora nadzwyczajnego Akademii Morskiej w Gdyni: POLSKIE PORTY MORSKIE JAKO BIEGUN ROZWOJU GOSPODARCZEGO KRAJU I REGIONÓW.

Dla wnikliwych jest dostępny pełen raport, dla leniwych biuletyn ze skrótem informacji. Polecam jako narzędzie do zrozumienia i pokazywania niedowiarkom, jaką rolę mają porty w gospodarce krajowej i lokalnej, pomorskiego i zachodniopomorskiego regionu.

Krzysztof Szymborski

Szanowni Państwo, przekazuję zaproszenie i namawiam na rozmowę na naszym europarlamentarzystą, jak poniżej

Krzysztof Szymborski

 

Szanowny Pan

Krzysztof Szymborski

Przewodniczący Zarządu Rady Interesantów Portu Gdynia

 

 

Informuję, że na nasze zaproszenie w dniu 5 czerwca bieżącego roku, gościć będziemy Wiceprzewodniczącego Parlamentu Europejskiego prof. Bogusława Liberadzkiego. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej Gdyńskiego Inkubatora Przedsiębiorczości  w Gdyni przy ulicy Olimpijskiej 2  w godzinach od 14:00 do 15:45. Jednym z głównych tematów jaki będziemy poruszali jest miejsce i rola miasta Gdyni i Portu Gdynia w europejskim projekcie Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T Bałtyk - Adriatyk.  Oczywiście na żaden temat nie zamykamy dyskusji, wręcz przeciwnie liczymy na aktywność uczestników spotkania.

W imieniu kierownictwa Związku gorąco Pana  zapraszam na to spotkanie, prosząc jednocześnie o potwierdzenie swojego udziału. (ilość osób)  Informuję  że parking samochodowy znajduje się na zapleczu obiektu, lub naprzeciwko, na parkingu Gdyńskiego Centrum Sport.

 

 

Z poważaniem

Jerzy Szulist

Prezydent Gdyńskiego Związku Pracodawców "NORD"

 

Rozpoczęły się prace projektowania zintegrowanej platformy komunikacyjnej ‘Polski PCS’ dla rozwoju polskiej gospodarki morskiej, importu/eksportu towarów i poprawy sprawności ich przepływu we wszystkich gałęziach transportu.

W dniu 14 grudnia 2016 roku odbyło się w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia spotkanie organizacyjne, mające na celu przedstawienie zakresu i harmonogramu prac przygotowania Studium Wykonalności polskiego PCS oraz powołania Zespołów Roboczych do realizacji poszczególnych zadań.

Po wielu spotkaniach w 2016 roku i uzgodnieniach wspólnej wizji Port Community System, środowisko biznesu i administracji polskich portów morskich uzyskało poparcie partnerów rządowych – Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Finansów oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej - dla realizacji PCS.

Zarząd gdyńskiego portu obserwując potrzeby innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw i administracji morskiej, celnej, portowej oraz poparcie Rządu dla działań wpisujących się w Strategię Odpowiedzialnego Rozwoju, aktywnie włączył się do prac na rzecz PCS. Ministerstwo Rozwoju popiera inicjatywę utworzenia nowoczesnej gospodarki cyfrowej polskich portów i międzynarodowej integracji obrotu towarowego w imporcie/eksporcie w oparciu o platformę e-usług. Utworzenie informatycznej platformy komunikacyjnej na rzecz rozwoju polskiej gospodarki morskiej, uwzględniono w Polityce Morskiej RP.

W odpowiedzi na wniosek Ministra Rozwoju, Instytut Logistyki i Magazynowania (ILiM) podjął się koordynacji współpracy wszystkich interesariuszy procesów morskich, portowych, celnych, handlowych i spedycyjnych, transportowo-logistycznych, itp., w celu przygotowania Studium Wykonalności Polskiego PCS, uwzględniającego wspólną koncepcję organizacyjną, funkcjonalną i informatyczną PCS. Ministerstwo Rozwoju wskazało potrzebę koordynacji prac przez Instytut Logistyki i Magazynowania, jako doświadczonego i zaufanego partnera interesariuszy obrotu portowo-granicznego - przedsiębiorstw oraz administracji morskiej i celnej. Prace Instytutu Logistyki pod auspicjami Ministerstwa Rozwoju będzie koordynował merytorycznie i organizacyjnie Profesor Śliwczyński z ILiM.

Uczestnicy spotkania uzgodnili, że w opracowaniu Studium Wykonalności polskiego PCS należy uwzględnić potrzeby i korzyści poprawy efektywności i sprawności działań wszystkich interesariuszy obrotu portowo-granicznego, procesowe współdziałanie partnerów i udostępnianie danych wykorzystując usługi cyfrowe, wykorzystanie nowoczesnych systemów śledzenia statków i lądowych środków transportu, ładunków i monitorowania przepływu towarów, lepsze wykorzystanie infrastruktury oraz skomunikowanie systemów informatycznych.

Na spotkaniu przedstawiono wstępne wyniki analiz procesowych i przepływu danych pomiędzy morskim terminalem kontenerowym oraz partnerami z biznesu i administracji, na przykładzie operacji obsługi ładunków Bałtyckiego Terminala Kontenerowego BCT. Firma Pentacomp przedstawiła dobre praktyki i doświadczenia w zakresie architektury ICT systemów PCS na świecie, a ekspert z Instytutu Logistyki omówił stosowane na świecie modele biznesowe (w tym w partnerstwie publiczno-prywatnym) oraz organizację i zarządzanie platformą PCS.  

Inicjatywa rozpoczęcia prac projektowych PCS ożywiła środowisko i spotkała się z dużym zainteresowaniem partnerów całego Pomorza, od Świnoujścia i Szczecina po Gdańsk i Gdynię. W spotkaniu wzięło udział ponad 60 uczestników reprezentujących 30 partnerów, w tym z biznesu (terminale portowe, przewoźnicy drogowi i kolejowi, armatorzy, operatorzy logistyczni, spedytorzy, firmy ICT, Rady Interesantów Portów) i administracji (Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rozwoju, Izby i Urzędy Celne, Inspekcje Graniczne, Urzędy Morskie, Straż Graniczna, Zarządy Portów), a także media branży morskiej.

Partnerzy przyjęli wstępny harmonogram prac nad Studium Wykonalności PCS na około 3-4 miesiące i powołali pięć tematycznych Zespołów Roboczych, do których zapisało się ponad 40 uczestników spotkania. Prace nad Studium Wykonalności PCS będą miały przez cały czas otwartą i elastyczną formułę współpracy wszystkich partnerów. Zespoły Robocze wykonają analizy funkcjonale, procesowe i zaproponują wstępne rozwiązania w pięciu obszarach tematycznych Studium Wykonalności:

1.      procesy i funkcjonalność użytkowa platformy PCS,

2.      architektura informatyczna, teletechniczna i usługi cyfrowe,

3.      przepływ informacji i dokumentów oraz standaryzacja i interoperacyjność,

4.      przepisy prawa i procedury wymagane dla komunikacji na platformie PCS i jej funkcjonowania,

5.      model biznesowy polskiego PCS oraz organizacja i zarządzanie platformą po jej utworzeniu,

 

Stworzyliśmy platformę rzeczowej i skonkretyzowanej współpracy wszystkich partnerów dla utworzenia polskiego PCS i będziemy Państwa informować o postępie prac.

piątek, 02 grudzień 2016 08:36

OSTATNIE POŻEGNANIE

 

ANDRZEJ SZCZERBA

 

Prezes Zarządu

Przedsiębiorstwo Robót Portowych DOKER Sp. z o.o.

 

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 3 grudnia 2016 roku o godzinie 12:30

w Kaplicy i na Cmentarzu Witomino w Gdyni.

 

Pogrążona w smutku,

Anna Szczerba-Boguś

Prosimy o zapoznanie się z "Obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele" oraz oficjalnym stanowiskiem Rady Interesantów Portu Gdynia w tej sprawie.

 

Obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele

 

Stanowisko RIP w sprawie projektu o ograniczeniu handlu w niedziele

Zarząd Rady Interesantów Portu Gdynia X kadencji, zgodnie z § 15 ust. 4 i 5 Statutu RIP Gdynia zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Rady Interesantów Portu GdyniaZebranie odbędzie się w dniu 17 listopada 2016 - godz. 13:00 I termin oraz 13:15 II termin w sali 121 w budynku Zarządu Morskiego Portu Gdynia, ul. Rotterdamska 9 w Gdyni.

Porządek posiedzenia oraz pozostałe informacje dostępne są poniżej.

 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków RIP 

 

 

Z niekłamaną satysfakcją informuję wszystkich członków Rady o przyłączeniu do naszego grona nowego, wielce zacnego partnera: Spółki z o.o. Stena Line 

Liczę na aktywny udział Pana Marka Kiersnowskiego i jego zespołu w pracach Rady na rzecz wzmocnienia pozycji portu Gdynia na mapie portów bałtyckich.

 

Krzysztof Szymborski

Stanowisko RIP przekazane do ministerstwa infrastruktury i budownictwa 24 sierpnia 2016  w sprawie Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, projektu: Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto

Przygotowany w 2016 r.  przez Politechnikę Gdańską dokument "Analiza celowości budowy trzeciego toru na odcinku Gdańsk Osowa -Gdynia Główna Linii kolejowej nr 201 Nowa Wieś Wielka- Gdynia Port" wykazał konieczność budowy trzeciego toru na odcinku Gdańsk Osowa -Gdynia Główna, celem zapewnienia sprawnej obsługi kolejowej Portu Gdyńskiego.

Autor w podsumowaniu zwraca uwagę, że "...ze względu na rosnące prognozowane natężenie ruchu oraz trudny profil linii kolejowej nr 201 na odcinku Gdynia Główna - Gdańsk Osowa, dopuszczalna masa całkowita pociągów masowych jest determinowana czasem zajętości infrastruktury na ww. odcinku przez dany rodzaj pociągów.

Pociąg masowy prowadzony przez lokomotywę Newag Dragon o masie brutto 2519t potrzebuje na pokonanie odcinka Gdynia Główna - Gdańsk Osowa ok. 22 min. Skutkuje to możliwością całkowitego wykorzystania zdolności przepustowej, zarówno w ciągu doby, jak i godziny szczytowej. Zwiększenie masy pociągu wpływa na dalsze pogarszanie warunków ruchu kolejowego na analizowanym odcinku linii kolejowej nr 201.

Jeżeli linia kolejowa nr 201 ma stanowić realną alternatywę dla ciągu linii kolejowych nr 9 i 202 (odcinek Tczew-Gdynia Główna) w dostępie do Portu Gdynia, to musi być zapewniona możliwość wyprawiania na daną linię pociągów o masie brutto ponad 3000 t. Przy zakładanym wzroście natężenia ruchu kolejowego oraz przy zachowaniu odpowiednich warunków ruchu, daną możliwość dają jedynie działania organizacyjne polegające na wyprawianiu ciężkich pociągów towarowych w trakcji ukrotnionej lub działania inwestycyjne polegającej na dobudowie trzeciego toru na odcinku Gdynia Główna - Gdańsk Osowa."

 

Biorąc powyższe pod uwagę stoimy na stanowisku, że inwestycja „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” powinna być rozszerzona o realizację trzeciego toru na odcinku Gdańsk Osowa -Gdynia Główna.

wtorek, 18 luty 2014 11:11

Nowa obrotnica to nowe możliwości

Zakup części nabrzeża Gościnnego od Stoczni Marynarki Wojennej to pierwszy milowy krok portu w kierunku obsługi kontenerowych statków oceanicznych. Zarządu Portu rozpoczął tym samym bardzo ambitny, acz niezbędny dla gospodarki projekt zwiększenia możliwości przeładunkowych portu,który zakończy się powiększeniem obrotnicy dla statków, pogłębieniem niektórych nabrzeży i kanałów portowych. BCT, koordynując z Zarządem Portu swoje inwestycje w terminal, już od 2012 roku zwiększa swój potencjał do przeładunków statków o wielkości 14,000 TEU, kupując większe suwnice i prowadząc szereg projektów na swoim terenie.

O tym, że ta inwestycja jest niezbędna najlepiej świadczą liczby. Rekord pojemności kontenerowca obsługiwanego w gdyńskich terminalach był bity dwukrotnie w ciągu ostatnich dwóch lat.  Miniona dekada przyniosła podwojenie średniej wielkości kontenerowców operujących w regionie Morza Bałtyckiego. Zwiększanie zapotrzebowanie na przewozy kontenerowe w połączeniu z koniecznością zwiększania efektywności kosztowej owocuje wprowadzaniem do użytku coraz większych jednostek, które wymagają coraz lepszej infrastruktury.

 Dzięki budowie nowej obrotnicy, do Gdyni będą mogły zawijać statki o długości do 384m i pojemności około do 14,000 TEU. Dla porównania – największy statek do tej pory obsłużony w gdyńskim porcie, MSC Krystal ma pojemność nieco ponad 5 700 TEU. Obrotnica otwiera drogę do zaproszenia do Gdyni statków oceanicznych w bezpośrednich rejsach z Chin.

Plany otwarcia bezpośredniego połączenia Gdyni z dalekim wschodem pojawiły się już w ubiegłym roku, kiedy swoje połączenie do BCT skierować chcieli armatorzy aliansu G6. Wtedy jednak, po wykonaniu koniecznych analiz nawigacyjnych, sytuacja rynkowa zmusiła armatorów do zawieszenia połączenia. Dzisiaj rosnące obroty polskiego handlu zagranicznego zbliżają konieczność wprowadzenia
 do serwisów następnych statków oceanicznych i ich zawinięcia do nabrzeża Helskiego znowu jest realne.

Inwestycjom w porcie towarzyszy też intensywny rozwój Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego, który prowadzi największy w swojej historii program inwestycyjny. „Kupiliśmy już pierwsze dwie suwnice do obsługi statków oceanicznych i negocjujemy kontrakt na następne” – powiedział prezes Szymborski – „między innymi wspólnie z zarządem portu modernizujemy również terminal kolejowy, gdzie już w przyszłym roku powiększymy zdolności przeładunkowe kontenerów w przewozach intermodalnych.”

Ponad połowę polskiego PKB generuje eksport, którego duża część obsługiwana jest w naszych portach. Dzięki temu, jak pokazują badania – każde nowe miejsce pracy w porcie oznacza szereg kolejnych w regionie i w głębi kraju– przypomniał prezes Szymborski- „Dlatego pomyślny rozwój portu w Gdyni to sprawa nie tylko lokalnej, ale przede wszystkim krajowej gospodarki.”


 

Strona 1 z 7