Super User

Super User

Prosimy o zapoznanie się z "Obywatelskim projektem ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele" oraz oficjalnym stanowiskiem Rady Interesantów Portu Gdynia w tej sprawie.

 

Obywatelski projekt ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele

 

Stanowisko RIP w sprawie projektu o ograniczeniu handlu w niedziele

Zarząd Rady Interesantów Portu Gdynia X kadencji, zgodnie z § 15 ust. 4 i 5 Statutu RIP Gdynia zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Rady Interesantów Portu GdyniaZebranie odbędzie się w dniu 17 listopada 2016 - godz. 13:00 I termin oraz 13:15 II termin w sali 121 w budynku Zarządu Morskiego Portu Gdynia, ul. Rotterdamska 9 w Gdyni.

Porządek posiedzenia oraz pozostałe informacje dostępne są poniżej.

 

Zwyczajne Walne Zebranie Członków RIP 

 

 

Z niekłamaną satysfakcją informuję wszystkich członków Rady o przyłączeniu do naszego grona nowego, wielce zacnego partnera: Spółki z o.o. Stena Line 

Liczę na aktywny udział Pana Marka Kiersnowskiego i jego zespołu w pracach Rady na rzecz wzmocnienia pozycji portu Gdynia na mapie portów bałtyckich.

 

Krzysztof Szymborski

Stanowisko RIP przekazane do ministerstwa infrastruktury i budownictwa 24 sierpnia 2016  w sprawie Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, projektu: Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto

Przygotowany w 2016 r.  przez Politechnikę Gdańską dokument "Analiza celowości budowy trzeciego toru na odcinku Gdańsk Osowa -Gdynia Główna Linii kolejowej nr 201 Nowa Wieś Wielka- Gdynia Port" wykazał konieczność budowy trzeciego toru na odcinku Gdańsk Osowa -Gdynia Główna, celem zapewnienia sprawnej obsługi kolejowej Portu Gdyńskiego.

Autor w podsumowaniu zwraca uwagę, że "...ze względu na rosnące prognozowane natężenie ruchu oraz trudny profil linii kolejowej nr 201 na odcinku Gdynia Główna - Gdańsk Osowa, dopuszczalna masa całkowita pociągów masowych jest determinowana czasem zajętości infrastruktury na ww. odcinku przez dany rodzaj pociągów.

Pociąg masowy prowadzony przez lokomotywę Newag Dragon o masie brutto 2519t potrzebuje na pokonanie odcinka Gdynia Główna - Gdańsk Osowa ok. 22 min. Skutkuje to możliwością całkowitego wykorzystania zdolności przepustowej, zarówno w ciągu doby, jak i godziny szczytowej. Zwiększenie masy pociągu wpływa na dalsze pogarszanie warunków ruchu kolejowego na analizowanym odcinku linii kolejowej nr 201.

Jeżeli linia kolejowa nr 201 ma stanowić realną alternatywę dla ciągu linii kolejowych nr 9 i 202 (odcinek Tczew-Gdynia Główna) w dostępie do Portu Gdynia, to musi być zapewniona możliwość wyprawiania na daną linię pociągów o masie brutto ponad 3000 t. Przy zakładanym wzroście natężenia ruchu kolejowego oraz przy zachowaniu odpowiednich warunków ruchu, daną możliwość dają jedynie działania organizacyjne polegające na wyprawianiu ciężkich pociągów towarowych w trakcji ukrotnionej lub działania inwestycyjne polegającej na dobudowie trzeciego toru na odcinku Gdynia Główna - Gdańsk Osowa."

 

Biorąc powyższe pod uwagę stoimy na stanowisku, że inwestycja „Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz – Trójmiasto” powinna być rozszerzona o realizację trzeciego toru na odcinku Gdańsk Osowa -Gdynia Główna.

wtorek, 18 luty 2014 11:11

Nowa obrotnica to nowe możliwości

Zakup części nabrzeża Gościnnego od Stoczni Marynarki Wojennej to pierwszy milowy krok portu w kierunku obsługi kontenerowych statków oceanicznych. Zarządu Portu rozpoczął tym samym bardzo ambitny, acz niezbędny dla gospodarki projekt zwiększenia możliwości przeładunkowych portu,który zakończy się powiększeniem obrotnicy dla statków, pogłębieniem niektórych nabrzeży i kanałów portowych. BCT, koordynując z Zarządem Portu swoje inwestycje w terminal, już od 2012 roku zwiększa swój potencjał do przeładunków statków o wielkości 14,000 TEU, kupując większe suwnice i prowadząc szereg projektów na swoim terenie.

O tym, że ta inwestycja jest niezbędna najlepiej świadczą liczby. Rekord pojemności kontenerowca obsługiwanego w gdyńskich terminalach był bity dwukrotnie w ciągu ostatnich dwóch lat.  Miniona dekada przyniosła podwojenie średniej wielkości kontenerowców operujących w regionie Morza Bałtyckiego. Zwiększanie zapotrzebowanie na przewozy kontenerowe w połączeniu z koniecznością zwiększania efektywności kosztowej owocuje wprowadzaniem do użytku coraz większych jednostek, które wymagają coraz lepszej infrastruktury.

 Dzięki budowie nowej obrotnicy, do Gdyni będą mogły zawijać statki o długości do 384m i pojemności około do 14,000 TEU. Dla porównania – największy statek do tej pory obsłużony w gdyńskim porcie, MSC Krystal ma pojemność nieco ponad 5 700 TEU. Obrotnica otwiera drogę do zaproszenia do Gdyni statków oceanicznych w bezpośrednich rejsach z Chin.

Plany otwarcia bezpośredniego połączenia Gdyni z dalekim wschodem pojawiły się już w ubiegłym roku, kiedy swoje połączenie do BCT skierować chcieli armatorzy aliansu G6. Wtedy jednak, po wykonaniu koniecznych analiz nawigacyjnych, sytuacja rynkowa zmusiła armatorów do zawieszenia połączenia. Dzisiaj rosnące obroty polskiego handlu zagranicznego zbliżają konieczność wprowadzenia
 do serwisów następnych statków oceanicznych i ich zawinięcia do nabrzeża Helskiego znowu jest realne.

Inwestycjom w porcie towarzyszy też intensywny rozwój Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego, który prowadzi największy w swojej historii program inwestycyjny. „Kupiliśmy już pierwsze dwie suwnice do obsługi statków oceanicznych i negocjujemy kontrakt na następne” – powiedział prezes Szymborski – „między innymi wspólnie z zarządem portu modernizujemy również terminal kolejowy, gdzie już w przyszłym roku powiększymy zdolności przeładunkowe kontenerów w przewozach intermodalnych.”

Ponad połowę polskiego PKB generuje eksport, którego duża część obsługiwana jest w naszych portach. Dzięki temu, jak pokazują badania – każde nowe miejsce pracy w porcie oznacza szereg kolejnych w regionie i w głębi kraju– przypomniał prezes Szymborski- „Dlatego pomyślny rozwój portu w Gdyni to sprawa nie tylko lokalnej, ale przede wszystkim krajowej gospodarki.”


 

Rada Interesantów Portu Gdynia wybrała nowy zarząd. Na jego czele stanie Krzysztof Szymborski, prezes Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego. Jako najważniejsze cele
na nową kadencję wymieniono uzyskanie rządowego wsparcia dla polskich portów morskich i przeprowadzenie najważniejszych dla rozwoju portów inwestycji.

Poza prezesem Szymborskim, który obejmie stanowisko przewodniczącego Rady, w skład zarządu wejdą również Sławomir Kalicki, prezes grupy Inter Marine, Jacek Dubicki, dyrektor naczelny Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego Gdynia, Jerzy Lewicki, wiceprezes C. Hartwig Gdynia oraz Wojciech Muchlado kierujący polskim oddziałem Team Lines. Taki skład zarządu daje reprezentację w Radzie zarówno operatorom terminali jak i armatorom i spedytorom, zapewniając, że problemy dotykające każdego z użytkowników portu zostaną przez
nią zauważone.

Będziemy kontynuować pracę poprzedniego zarządu. Chcemy skoncentrować się
na współpracy z naszymi odpowiednikami z portów w Gdańsku i Szczecinie-Świnoujściu. Zależy nam na zapewnieniu odpowiedniego rządowego wsparcia dla rozwoju branży morskiej w Polsce.”
– powiedział Krzysztof Szymborski – „ Jednocześnie chcemy intensywnie pracować z Zarządem Morskiego Portu Gdynia S.A. na rzecz szybkiej realizacji najważniejszych inwestycji, niezbędnych dla dalszego rozwoju portu”.

Wśród najistotniejszych projektów, które powinny zostać zrealizowane w najbliższej przyszłości zarząd wymienił budowę nowej obrotnicy oraz pogłębienie kanałów portowych, co pozwoli na obsługę w Gdyni jednostek oceanicznych, modernizację infrastruktury dostępowej oraz wprowadzenie platformy elektronicznej Port Community System. Wśród pozostałych wyzwań wymieniono m.in. zapewnienie odpowiedniej obsługi pilotażowej
i holowniczej.

Prace nad dostosowaniem portu do przyjmowania większych jednostek już trwają. Finalizowana jest umowa kupna od Stoczni Marynarki Wojennej fragmentu nabrzeża, w miejscu którego powstanie nowa obrotnica. Według wstępnych prognoz prace powinny zakończyć się do 2016 roku, choć zdaniem Rady wskazane i możliwe jest przybliżenie tego terminu.

Inwestycje w otoczeniu portu objąć powinny zwłaszcza Estakadę Kwiatkowskiego, główną drogę dojazdową do portu, która dziś ma status drogi gminnej, co znacznie ogranicza środki na jej remonty. Ważne jest również połączenie portu z sieciami transportowymi prowadzącymi w głąb kraju – a więc budowa Obwodnicy Południowej Aglomeracji Trójmiejskiej oraz modernizacja linii kolejowych, które już dziś stanowią wąskie gardło, a po wprowadzeniu pociągów Pendolino i realizacji projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej wystawione zostaną na jeszcze cięższą próbę.

 Port Community System to platforma elektroniczna integrująca działania służb kontrolnych, spedytorów i terminali, która poprzez znaczne usprawnienie obiegu dokumentów i informacji pozwoli na skrócenie czasu odpraw towarów.

 „Dalszy rozwój portu uwarunkowany jest nie tylko inwestycjami lokalnymi, ale i decyzjami na szczeblu centralnym. Należy jednak pamiętać, że kondycja naszych portów znacząco wpływa na konkurencyjność polskiego handlu zagranicznego” – dodał prezes Szymborski. – „Dlatego właśnie chcemy budować szeroką koalicję na rzecz zmian, które obejmą całą branżę morską w Polsce”.


 

Optymistycznie wypada podsumowanie pierwszych dwóch miesięcy 2014 roku w gdyńskich terminalach kontenerowych. Zarówno BCT jak i GCT zanotowały 25% wzrost przeładunków w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

W BCT, w styczniu i lutym, przeładowano 70 036 TEU wobec 55 882 TEU w pierwszych dwóch miesiącach 2013.

W GCT obsłużono 57 231 TEU, podczas gdy w styczniu i lutym 2013 r. było to 45 823 TEU.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników, które Bałtycki Terminal Kontenerowy w Gdyni osiąga na początku roku 2014. Szczególnie udanym był miesiąc luty, w którym przyrost przeładunków w ujęciu porównawczym rok do roku był jak na razie najwyższym w ostatnim dziesięcioleciu działalności BCT. Takie wyniki pozwalają nam patrzeć z optymizmem w przyszłość i jednocześnie potwierdzają słuszność naszej polityki inwestycyjnej, która w najbliższych latach ma na celu zwiększenie możliwości operacyjnych terminalu i pozwolić na obsługę coraz większych statków – mówił w rozmowie z portalem rynekinfrastruktury.pl Michał Kużajczyk z BCT.

Jako że obroty terminali gdyńskich to prawie w 100% obroty krajowego rynku lokalnego, wyniki te świadczą o dużej atrakcyjności Gdyni dla załadowców oraz niezmiennie silnej pozycji naszego portu w obsłudze polskiego handlu zagranicznego. Jest to spowodowane w dużej mierze faktem, że gdyńskie terminale współpracują z prawie 30 armatorami oceanicznymi i żeglugi bliskiego zasięgu, co przekłada się na dużą ilość okazji załadowczych i bogatą ofertę przewozową – tak wyniki przeładunków podsumowało kierownictwo GCT


 

piątek, 14 marzec 2014 11:03

Nowi członkowie Rady

“Liczę, że nowi członkowie wniosą do Rady swoją wiedzę i pracę. Serdecznie witamy!” – tak prezes Szymborski podsumował decyzję zarządu o przyjęcie w poczet Rady Interesantów Portu Gdynia trzech nowych firm.  Decyzją Zarządu z 13 marca b.r., Rada przyjęła w swoje szeregi firmy Balquest, Hapag Lloyd Polska oraz Loconi Intermodal.

Balquest to firma doradcza, specjalizująca się w dziedzinie eksploatacji, techniki i ekonomiki sektora TSL. Firma oferuje konsultacje w zakresie problematyki zarządzania projektami inwestycyjnymi i tworzenia systemów transportowych łączących zintegrowane ciągi ładunkowe dla poszczególnych grup towarów w ujęciu regionalnym i globalnym na wszystkich etapach ich realizacji. Prowadzi również szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania oraz efektywnego wykorzystania systemów TSL na obszarze lokalnym, regionalnym i globalnym, kładąc silny nacisk na wykorzystanie systemów elektronicznego obiegu dokumentów.

Hapag Lloyd Polska, to polski oddział działającego na całym świecie armatora. Założona w 1970r., z połączenia działających od XIX w. firma Hapag oraz North German Lloyd. Firma obecna jest dziś w 114 krajach na całym świecie a jej flota 150 kontenerowców, o łącznej pojemności ponad 730 000 TEU, obsługuje ponad 100 regularnych połaczeń, w tym dwa do Gdyni.

Loconi Intermodal SA to operator intermodalny  zajmujący się kompleksową organizacją transportu kontenerowego. Atutami spółki jest własna flota samochodowa, dedykowana do wykonania przewozów „last mile” oraz planowany system własnych terminali śródlądowych, co pozwoli na skupienie większości procesu logistycznego pod kontrolą jednej spółki. Obecnie istnieją terminale w Poznaniu i Radomsku. Siedzibą główną spółki jest Gdynia.


 

Zwiększające się przewozy kolejowe, zarówno towarowe, jak  i pasażerskie, w połączeniu z brakiem kluczowych inwestycji mogą zagrozić  i zahamowaniem rozwoju trójmiejskich portów  – to kluczowy wniosek z raportu dot. dostępności Portu Gdynia transportem kolejowym, przygotowanego przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR.

Jak przewidują autorzy raportu – przy zachowaniu obecnych tendencji, w ciągu kilku las wystąpić może poważny problem z dostępnością Portu Gdynia dla przewoźników towarowych. A to wpłynie negatywnie nie tylko na sytuację branży portowej i przedsiębiorców z Pomorza, ale i całej gospodarki krajowej.

Chodzi np. o branżę górniczą, dającą zatrudnienie ponad 100 tysiącom ludzi, hutnictwo – ponad 26 tysięcy miejsc pracy w całym kraju czy produkcje rolną. Pomyślność przedsiębiorstw działających w tych branżach często zależy od możliwości eksportu swoich produktów lub importu surowców. Oprócz tego, sektor portowy, stoczniowy  przedsiębiorstwa, których działalność oparta jest o towary przeładowane w trójmiejskich portach, dają zatrudnienie kolejnym 100 tysiącom ludzi.

 Wśród najważniejszych czynników mających negatywny wpływ na dostępność kolejową trójmiejskich portów wymieniono rozwój kolei aglomeracyjnych, planowane wprowadzenie pociągów Pendolino. Jednocześnie dynamiczny wzrost przeładunków – Port Gdynia osiągnął w 2013r. rekordowy wynik 17,66 mln ton, powoduje zwiększone zapotrzebowanie na przywóz i wywóz towarów do portów.

„W Bałtyckim Terminalu Kontenerowym, od dwóch lat udział kolei w ogólnej liczbie przeładunków wynosi ponad 40%. Rynek kolejowych przewozów intermodalnych rozwija się niezwykle dynamicznie” – komentuje Krzysztof Szymborski, przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia. – „ Jednak aby utrzymać tą tendencję i zapewnić warunki do rozwoju polskiego eksportu, konieczne są inwestycje w infrastrukturę kolejową.”

 Autorzy raportu za najważniejsza inwestycję uznają modernizację dawnej magistrali węglowej – dziś nieco zapomnianej, jednotorowej i na kilku odcinkach niezelektryfikowanej linii, której modernizacja pozwoli na zapewnienie dostępu do Trójmiasta będącego alternatywą dla przeciążonej linii Gdynia-Gdańsk-Tczew.

 Wśród pozostałych wniosków znalazły się rozbudowa linii 202/9 na terenie aglomeracji trójmiejskiej, modernizacja i elektryfikacja linii 203 na odcinku Tczew-Łąg. Wśród kluczowych inwestycji wymieniono również modernizację przejścia granicznego Zwardoń-Skalite. Niska przepustowość torów oraz brak elektryfikacji części odcinków sprawia, że szlak ten wydaje się mało atrakcyjny a słowaccy kontrahenci wybierają raczej usługi portu w Hamburgu.

 „Przemyślany rozwój infrastruktury kolejowej, zarówno w bezpośrednim otoczeniu Gdyni  jak i w głębi kraju, może pozwolić na stworzenie korzystnej oferty polskich portów skierowanej do naszych południowych sąsiadów” – dodał prezes Szymborski. – „Obsługa ładunków ze Słowacji czy Czech oznacza zaś nowe miejsca pracy, oraz zwiększenie  przychodów skarbu państwa z tytułu ceł i podatków”.

„Zapewnienie odpowiedniego dostępu drogą kolejową do portów to problem nie tylko regionalny. Od sprawnego działania portów zależą tysiące miejsc pracy w całym kraju.” –mówi prezes Szymborski – „ Mam nadzieję na otwartą debatę na ten temat. Jej pierwszą odsłoną będzie dyskusja na Forum Fracht, w kwietniu b.r., ale jeśli chcemy rozwiązania problemu – konieczna jest stała współpraca, wymiana opinii oraz koordynacja prowadzonych działań pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi podmiotami”.