Super User

Super User

Zwiększające się przewozy kolejowe, zarówno towarowe, jak  i pasażerskie, w połączeniu z brakiem kluczowych inwestycji mogą zagrozić  i zahamowaniem rozwoju trójmiejskich portów  – to kluczowy wniosek z raportu dot. dostępności Portu Gdynia transportem kolejowym, przygotowanego przez Zespół Doradców Gospodarczych TOR.

Jak przewidują autorzy raportu – przy zachowaniu obecnych tendencji, w ciągu kilku lat wystąpić może poważny problem z dostępnością Portu Gdynia dla przewoźników towarowych. A to wpłynie negatywnie nie tylko na sytuację branży portowej i przedsiębiorców z Pomorza, ale i całej polskiej gospodarki .Chodzi np. o branżę górniczą, dającą zatrudnienie ponad 100 tysiącom ludzi, hutnictwo – ponad 26 tysięcy miejsc pracy w całym kraju czy produkcje rolną. Pomyślność przedsiębiorstw działających w tych branżach często zależy od możliwości eksportu swoich produktów lub importu surowców. Oprócz tego, sektor portowy, stoczniowy i przedsiębiorstwa, których działalność oparta jest o towary przeładowane w trójmiejskich portach, dają zatrudnienie kolejnym 100 tysiącom ludzi.

Wśród najważniejszych czynników mających negatywny wpływ na dostępność kolejową trójmiejskich portów wymieniono rozwój kolei aglomeracyjnych, planowane wprowadzenie pociągów Pendolino. Jednocześnie dynamiczny wzrost przeładunków – Port Gdynia osiągnął w 2013r. rekordowy wynik 17,66 mln ton, powoduje zwiększone zapotrzebowanie na przywóz i wywóz towarów do portów.

W Bałtyckim Terminalu Kontenerowym, od dwóch lat udział kolei w ogólnej liczbie przeładunków wynosi ponad 40%. Rynek kolejowych przewozów intermodalnych rozwija się niezwykle dynamicznie” – komentuje Krzysztof Szymborski, przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia. – „ Jednak aby utrzymać tą tendencję i zapewnić warunki do rozwoju polskiego eksportu, konieczne są inwestycje w infrastrukturę kolejową.”

Autorzy raportu za najważniejsza inwestycję uznają modernizację dawnej magistrali węglowej – dziś nieco zapomnianej, jednotorowej i na kilku odcinkach niezelektryfikowanej linii, której modernizacja pozwoli na zapewnienie dostępu do Trójmiasta będącego alternatywą dla przeciążonej linii Gdynia-Gdańsk-Tczew.

Wśród pozostałych wniosków znalazły się rozbudowa linii 202/9 na terenie aglomeracji trójmiejskiej, modernizacja i elektryfikacja linii 203 na odcinku Tczew-Łąg. Wśród kluczowych inwestycji wymieniono również modernizację przejścia granicznego Zwardoń-Skalite. Niska przepustowość torów oraz brak elektryfikacji części odcinków sprawia, że szlak ten wydaje się mało atrakcyjny a słowaccy kontrahenci wybierają raczej usługi portu w Hamburgu.

Przemyślany rozwój infrastruktury kolejowej, zarówno w bezpośrednim otoczeniu Gdyni jak i w głębi kraju, może pozwolić na stworzenie korzystnej oferty polskich portów skierowanej do naszych południowych sąsiadów” – dodał prezes Szymborski. – „Obsługa ładunków ze Słowacji czy Czech oznacza zaś nowe miejsca pracy, oraz zwiększenie  przychodów skarbu państwa z tytułu ceł i podatków”.

Zapewnienie odpowiedniego dostępu drogą kolejową do portów to problem nie tylko regionalny. Od sprawnego działania portów zależą tysiące miejsc pracy w całym kraju.” –mówi prezes Szymborski – „ Mam nadzieję na otwartą debatę na ten temat. Jej pierwszą odsłoną będzie dyskusja na Forum Fracht, w kwietniu b.r., ale jeśli chcemy rozwiązania problemu – konieczna jest stała współpraca, wymiana opinii oraz koordynacja prowadzonych działań pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi podmiotami”.

-2015 03 23 ZDGTOR_

-Linia 201_26032015

Szybka i sprawna odprawa celna jest jednym z ważniejszych elementów łańcucha logistycznego dostaw niejednokrotnie determinującym trasę i sposób przewozu ładunku. Niestety biorąc pod uwagę rozwiązania i ułatwienia oferowane w tym zakresie przez naszych zachodnich sąsiadów ciągle przegrywamy.

 Jednym z ważniejszych ułatwień, na jakie czekają polscy importerzy, których ładunki trafiają z Dalekiego Wschodu na polski rynek, jest możliwość zgłaszania do odpraw celnych towarów znajdujących się jeszcze na statku bez konieczności czekania do momentu fizycznego wyładowania kontenera na plac składowy.

 

 Możliwość taka, pomimo tego, iż w portach niemieckich jest standardem, pojawiła się co prawda w ostatnim okresie również w polskich portach, ale dotyczy tylko i wyłącznie odpraw celnych w procedurze zwykłej, z której korzysta jedynie niewielki odsetek ładunków. Zdecydowana większość towarów odprawiana jest z wykorzystaniem procedury uproszczonej, która umożliwia m.in. rozliczanie podatku VAT należnego z tytułu importu w deklaracji podatkowej. W tym przypadku nasza administracja celna nie przewiduje jednak możliwości realizowania odprawy celnej towaru zlokalizowanego na statku zasłaniając się przepisami Wspólnotowego Kodeksu Celnego, które stanowią, iż aby móc zrealizować odprawę celną z wykorzystaniem procedury uproszczonej w miejscu, towar musi znajdować się w miejscu uznanym przez Urząd Celny. W praktyce miejscami takimi są place składowe i magazyny czasowego składowania.

 Oznacza to, iż realizacja zgłoszenia celnego w procedurze uproszczonej, która jak sama nazwa mówi powinna być ułatwieniem i uproszczeniem, może rozpocząć się dopiero po fizycznym złożeniu kontenera na plac składowy, zaś procedura zwykła może być zrealizowana, gdy kontener znajduje się jeszcze na statku. Pytanie o sens i logikę takiego działania nasuwa się samo.

 W efekcie działań naszej administracji celnej procedura uproszczona, której zamysłem jest szybka i sprawna odprawa celna w rzeczywistości trwa dłużej niż zwykła procedura. Dodatkową kwestią jest sens czekania na to, aby kontener fizycznie został wyładowany ze statku, w sytuacji gdy jest on przyjęty do ewidencji systemu portowego z wszystkimi niezbędnymi danymi, numerem deklaracji złożenia, a Urząd Celny decyzję o ewentualnej rewizji podejmuje na podstawie cargo manifestu mając możliwość systemowego zatrzymania kontenerów do kontroli jeszcze przed ich wyładunkiem ze statku.

 W naszej ocenie wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego realizację odpraw celnych w procedurze uproszczonej przed fizycznym wyładunkiem kontenera ze statku jest rozwiązaniem, które powinno zostać wprowadzone niezwłocznie z uwagi na to, iż w znacznym stopniu poprawi przepustowość portów, skróci czas dostawy towaru w relacji port-odbiorca, jak również skłoni wielu polskich importerów, którzy w chwili obecnej realizują odprawy celne w portach niemieckich z uwagi na szybką, sprawną i bezproblemową obsługę, do przeniesienia ich do portów polskich, co jest nie bez znaczenia dla budżetu Polski, gdyż w Państwie w którym realizowana jest odprawa celna pozostaje 25% wartości należności celnych.

18.12.2014

 

Rady Interesantów Portów konsekwentnie utrzymują krytyczne stanowisko ws. regulowania rynku usług portowych i sprzeciwiają się ograniczaniu swobód gospodarczych. W zgodnej opinii Rad Interesantów Portów, polska ustawa z 1996r. znacznie lepiej reguluje prowadzenie działalności w portach niż rozwiązania proponowane przez Unię Europejską.

 

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

OŚWIADCZENIE RADY INTERESANTÓW PORTÓW: GDAŃSK, GDYNIA, SZCZECIN, ŚWINOUJŚCIE W SPRAWIE PROJEKT ROZPORZĄDZENIA UE USTANAWIAJĄCEGO RAMY RYNKOWEGO DOSTĘPU DO USŁUG PORTOWYCH ORAZ PRZEJRZYSTOŚCI FINANSÓW PORTÓW

 

W pierwszym rzędzie podkreślić należy, że Rady Interesantów Portów Szczecina, Świnoujścia oraz Gdańska i Gdyni [dalej łącznie: „Rady Interesantów Portów”] zgodnie stanowczo negatywnie oceniły i zaopiniowały projekt Rozporządzenia UE ustanawiającego ramy rynkowego dostępu do usług portowych oraz przejrzystości finansów portów [dalej: „Rozporządzenie”]. Jednocześnie Rady Interesantów Portów podtrzymały swój całkowity sprzeciw przeciwko wprowadzeniu Rozporządzenia w swoim oświadczeniu z dnia 06 listopada 2014r., które zostało wręczone na spotkaniu z Naczelnikiem Wydziału Portów oraz Żeglugi Śródlądowej – Panem Dimitrios Theologitis, które odbyło się w Szczecinie w dniu 07 listopada 2014r.

W imieniu Rad Interesantów Portów, po raz kolejny oświadczamy, że jesteśmy przeciwni wprowadzeniu w życie Rozporządzenia w kształcie określonym projektem z dnia 24 października 2014r., który został przedstawiony i omówiony przez Pana Dimitrios Theologitis na spotkaniu w dniu 07 listopada 2014r. Rady Interesantów Portów jednoznacznie negatywnie oceniają sam pomysł i założenia Rozporządzenia, które w istocie zamiast zwiększyć konkurencję na rynku usług portowych doprowadza do jej ograniczenia co jest sprzeczne art. 3 ust. 3 i 6 Traktatu o Unii Europejskiej [dalej: „TUE”] oraz art. 101 i 102 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej [dalej: „TFUE”]. Dodatkowo Rozporządzenie jest niezgodne z zasadą pomocniczości, o której mowa w art. 5 ust. 3 TUE oraz, wbrew przeciwnym zapisom pkt. 5 Preambuły Rozporządzenia [dalej: „Preambuła”], narusza art. 56 TFUE mówiący o zakazie ograniczenia świadczenia usług wewnątrz UE. Ponadto obowiązujące w Polsce przepisy prawa w zdecydowanej części realizują zakładane intencje Rozporządzenia, a nawet są bardziej otwarte na wolną konkurencję. Podkreślić należy, że regulacje szczegółowe zawarte w treści Rozporządzenia, zaprzeczają jego deklarowanym intencjom. Wprowadzenie Rozporządzenia w życie spowodują ogromne niespójności w istniejącym porządku prawnym w polskich portach, w szczególności w związku z dobrze funkcjonującą w Polsce ustawą o portach i przystaniach morskich z dnia 20 grudnia 1996r. [dalej: „UPP”], jak również doprowadzi do jeszcze większej, wbrew jak się wydaje deklarowanym zamiarom twórców Rozporządzenia, do pogłębienia i kolejnych różnic w zasadach funkcjonowaniu funkcjonowania portów w Unii Europejskiej.

Powyższe stanowisko Rad Interesantów Portów jest zgodne ze Stanowiskiem RP z dnia przyjęcia przez KSE tj. w 21 czerwca 2013, które jednoznacznie stanowi: „Rząd RP nie popiera projektu rozporządzenia”.

Ponadto w dniu 26 lipca 2013r. Sejm RP podjął uchwałę „w sprawie uznania projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego ramy w zakresie dostępu do rynku usług portowych oraz przejrzystości finansowej portów za niezgodny z zasadą pomocniczości.

Zwrócić należy także uwagę, iż Rozporządzenie jest w wielu fragmentach niezgodne z Konsytuacją RP i jako takie może podlegać ocenie przez Trybunał Konstytucyjny RP, bowiem dopuszczona została możliwość badania przez Trybunał Konstytucyjny RP zgodności aktów wtórnego prawa UE (takim jest Rozporządzenie) z Konstytucją RP (orzeczenie TK z 16 listopada 2011r., sygn. akt SK 45/09). W przypadku wydania takowego orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny RP Rozporządzenie stałoby się bezskuteczne i niestosowalne w Polsce do dodatkowo pogłębiłoby chaos prawny w zakresie przepisów prawnych odnoszących się do portów morskich w UE. Oświadczamy, iż w przypadku wejścia Rozporządzenia w życie Rady Interesantów Portów podejmą stosowne działania celem zbadania Rozporządzenia przez Trybunał Konstytucyjny RP.

Warto w tym miejscu przytoczyć, jako przestrogę przed wprowadzeniem Rozporządzenia, ocenę Rozporządzenia dokonaną przez wybitnego naukowca, członka Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego prof. dr hab. Mirosława Kozińskiego zawartą w wydawnictwie Polskiej Akademii Nauk, Prawo Morskie, Tom XXX: „podsumowując powyższe, trzeba uznać omawiany projekt UE [Rozporządzenie] za manifest zaprzeczający zasadom gospodarki rynkowej. Nie bez kozery podano wcześniej przykłady takiego „zarządzania” usługami portowymi w Polsce w dobie gospodarki uspołecznionej, nakazowo-rozdzielczej. Samodzielni przedsiębiorcy świadczący usługi portowe w polskich portach mogą się spodziewać bardzo niekorzystnych zmian. To niepodważalne stwierdzenie wyartykułowane przez wieloletniego, obiektywnego badacza prawa niech będzie koronnym argumentem potwierdzającym, iż sprzeciw Rad Interesantów Portów wobec Rozporządzenia jest w każdym względzie (gospodarczym, prawnym, ekonomicznym, zarządczym) merytorycznie uzasadnione.

Poniżej Rady Interesantów Portów przedstawiają szereg uwag do Rozporządzenia, które zostały opracowane we współpracy z ekspertami prawnymi, które jednak nie powinny być traktowane jako zgoda Rad Interesantów Portów na wprowadzenie Rozporządzenia, któremu stanowczo Rady się sprzeciwiają, lecz wyłącznie za przejaw obrony (minimalizacji strat) miejsc pracy oraz znaczących inwestycji poniesionych dotychczas przez polskie podmioty działające w polskich portach morskich. W tym kontekście Polscy przedsiębiorcy portowi skupieni w Radach Interesantów Portów stanowczo deklarują, iż będą dochodzić odszkodowania wynikającego ze szkód oraz utraconych korzyści poniesionych w związku z wejściem Rozporządzenia w życie.

1.        Uwagi natury ogólnej:

a)        Rozporządzenie stoi w sprzeczności z obowiązującą zasadą rozgraniczania działalności zarządczej i eksploatacyjnej w portach morskich;

b)        w przypadku wejścia w życie Rozporządzenie będzie miało nadrzędny charakter nad UPP co doprowadzi do ogromnego chaosu prawnego w odniesieniu do funkcjonowania oraz zarządzania portami morskimi w Polsce z uwagi na brak „kompatybilności” przepisów Rozporządzenia z UPP;

c)         Rozporządzenie, które ma regulować (harmonizować) bardzo skomplikowaną tematykę jaką jest funkcjonowanie morskich portów handlowych UE o znaczeniu strategicznym, został zredagowany w bardzo niespójny i nieprecyzyjny sposób skutkiem czego ryzyko doprowadzenia, w przypadku wejścia Rozporządzenia w życie, do chaosu prawnego jest bardzo duże;

d)        Rozporządzenie nie doprowadzi do harmonizacjo funkcjonowania Portów na terenie UE właśnie z uwagi na niespójność i nieprecyzyjność zapisów Projektu, które w różny sposób będą interpretowane przez administrację i sądy w poszczególnych krajach UE;

e)        Rozporządzenie ogranicza konkurencję na rynku usług portowych – na pewno dotyczy to Polski;

f)         Rozporządzenie jest niespójne, niedopracowane redakcyjnie oraz zawiera cały szereg błędów logicznych i gramatycznych, które skutkować będą ogromnymi trudnościami w jego interpretacji.

2.        Uwagi natury szczegółowej:

Naniesione bezpośrednio na treść Rozporządzenia w wersji angielskiej, które stanowi załącznik do niniejszego wystąpienia.

Z poważaniem,

_________________________________

Przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdańsk

Jacek Klimczak

 

 

_________________________________

Przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia

Krzysztof Szymborski

 

 

________________________________

Przewodniczący Rady Interesantów Portu Szczecin

Rafał Zahorski

 

 

_______________________________

Przewodniczący Rady Interesantów Portu Świnoujście

Tadeusz Stryjewski

piątek, 01 kwiecień 2016 11:56

Władze

Zarząd Rady


 

Krzysztof Szymborski

Przewodniczący Zarządu, Bałtycki Terminal Kontenerowy
Z wykształcenia i praktyki jest inżynierem mechanikiem.  Ma wieloletnie doświadczenie w dziedzinie eksploatacji portów morskich, logistyki i przetwórstwa spożywczego. W latach ’80 pracował w zarządzie Portu Gdańskiego. Po trzech latach przeszedł do Portu w Gdyni, w którym ponad trzy lata był kierownikiem Elewatora Zbożowego a w latach 1993-1994 kierował pracami Biura Rozwoju. Na początku lat ’90 pracował w Dubaju, gdzie był Kierownikiem Utrzymania Ruchu Mechaników w stoczni Dubai Drydocks.  Od 2009r. zajmuje stanowisko Bałtyckiego Terminala Kontenerowego,  gdzie jest inicjatorem wielu działań na rzecz rozwoju portu w Gdyni i jego pogłębienia oraz budowy korytarza kolejowego łączącego Bałtyk z Adriatykiem. W 2013 roku został zaproszony do reprezentowania Polski w pracach Komitetu Sterującego Europejskiej Platformy Technologicznej w Logistyce.

Na fotografii Krzysztof Szymborski

Sławomir T. Kalicki

Wiceprzewodniczący Zarządu, Inter Marine
Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni oraz Strathclyde University (MBA). Od początku pracy zawodowej ściśle związany z gospodarką morską i regionem pomorskim. Założyciel i prezes zarządu Inter Marine Sp. z o. o. – jednej z pierwszych w Polsce prywatnych agencji żeglugowych (rok zał. 1990), która po 22 latach działalności jest wiodącą w Polsce firmą branży usług sektora morskiego, usług stoczniowych oraz pośrednictwa pracy za granicą będąc jednocześnie ”firmą matką” przedsiębiorstw Grupy Firm Inter Marine. W roku 2006 nominowany przez Business Centre Club do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu. W roku 2007 Inter Marine Sp. z o. o. oraz Pan Prezes Sławomir T. Kalicki otrzymali nominację i nagrodę Business Centre Club za: ” Znakomite wskaźniki ekonomiczne, doskonałe zarządzanie firmą, a także zaangażowanie w działalność charytatywną”. Od roku 2012 Konsul Honorowy Republiki Malty w Gdyni.

Na fotografii Sławomir T. Kalicki

Lidia Dziewierska
Sekretarz,  LOCONI INTERMODAL S.A.

Michał Wykowski
Skarbnik, UNIFEEDER

Komisja rewizyjna


 

 

Maciej Zaczek
J.S. Hamilton Ltd.

Zygmunt Śmigielski
Morska Agencja Gdynia

Bogdan Buczko
Morski Terminal Masowy Gdynia

Alina Angielczyk
Hapag-Lloyd Gdynia

Wiesław Michulec
Fairplay Towage Polska

poniedziałek Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło mianowanie nowego wiceministra odpowiedzialnego za kolejnictwo. Został nim Sławomir Żałobka – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW, z doświadczeniem z MinFin, MinEdu, KPRM. Był również członkiem Rady Zamówień Publicznych.

Liczne portale internetowe informują o zwiększającym się udziale kolei w obsłudze terminali kontenerowych. W tekście wspomniano  o GCT, gdzie udział kolei znacząco wzrósł, oraz  BCT, gdzie  ten współczynnik od lat utrzymuje się na wysokim poziomie.

Portal GospodarkaMorska.pl informuje o uchwale Sejmu RP z okazji 95 rocznicy zaślubin Polski z morzem.

We wtorek portal WNP.pl opublikował wypowiedź Jakuba Karnowskiego, prezesa PKP SA, który zapowiadał, że 2015 rok będzie przede wszystkim rokiem inwestycji w infrastrukturę służącą przewozom towarowym. Wspomniał również o wpływie niskiej prędkości składów towarowych na polskich torach na konkurencyjność tej branży transportu.

Ten sam portal opublikował wypowiedź prof. Jany Pieregud z SGH, który uważa że Polska nie wykorzystuje potencjału, wynikającego z dobrego położenia geograficznego. Zdaniem profesora, jednym z celów polityki zagranicznej naszego państwa powinna być walka o ładunki tranzytowe.

środę portal WNP.pl poinformował, że rok 2014 przyniósł ponad 7-procentowy wzrost przewozów kontenerowych. Z Azji do Europy przewieziono 15,4mln TEU, w odwrotnym kierunku 7mln.

Portal RynekInfrastruktury.pl informuje o rekordowych wynikach portu w Hamburgu. W 2014r. przeładowano tam 145,7 mln ton – to najlepszy wynik w historii portu.  Przeładunki kontenerowe wyniosły 9,7 mln TEU.

Czwartkowe wydanie magazynu “Forum Gospodarcze” w TVP Gdańsk poświęcone było dobrym wynikom Portu Gdynia. Gośćmi programu byli poseł Tadeusz Aziewicz i prezes Janusz Jarosiński.

piątek Polska Gazeta Transportowa zamieściła podsumowanie roku w Porcie Gdynia.

RadioGdańsk.pl i PortalMorski.pl informują o przykrych zapachach ziązanych z przeładunkiem biomasy w Porcie Gdynia.

Portal WNP.pl informuje o raporcie KPMG dot. Sytuacji globalnej branży transportowej. Autorzy zwracają uwagę na słabsze wyniki transportu morskiego związane z nadpodażą usług i presją na obniżki cen frachtu. . Jednak rynek przewozów kontenerowych oceniony został jako najstabilniejsza gałąź przewozów morskich.


 

piątek, 20 luty 2015 08:57

Tygodniowy przegląd mediów 20.02.2015

W minionym tygodniu uwagę mediów nadal przykuwała sprawa przeładunku biomasy w Porcie Gdynia i zapachów z nim związanych. W tekście Gazety Wyborczej pojawia się m.in. wypowiedź Walerego Tankiewicza z ZMPG SA, który zapewnia że zpach nie powinien być zbyt wielką uciążliwością.

Portal Polityka Insight opublikował analizę dot. wprowadzenia pociągów Pendolino na polskie tory. Zdaniem analityków portalu, trudno mówić o sukcesie – średnie obłożenie, nawet w świątecznym szczycie, nie przekraczało 50%. Dodatkowo, sytuację pociągów dużych prędkości pogarszają promocje oferowane na tych samych trasach przez przewoźników drogowych i lotniczych.

Magazyn Logistyka a Jakość zamieszcza w najnowszym numerze materiał nt. innowacji w przeładunkach kontenerów. W tekście wspomniano m.in. o oferowanej przez Bałtycki Terminal Kontenerowy usłudze monitorowania czasu przeładunku kontenera.

We wtorek, ukazał się nowy numer magazynu Namiary na Morze i Handel. Znajdziemy w nim min. podsumowanie roku w polskich portach oraz rozmowę z prezesem Jarosińskim. Prezes, poza opisaniem ubiegłorocznych wyników pokusił się o prognozy na przyszły rok, przewidując że wprowadzenie sojuszu 2M może zmniejszyć przeładunki kontenerowe o ok. 80tys. TEU. Zapowiedział również budowę nowej obrotnicy, która oddana zostanie na przełomie lat 2016/2017.

Polska Gazeta Transportowa opublikowała zaś dodatek poświęcony transportowi intermodalnemu. Znajdziemy w nim artykuł Ewy Grunnert nt. raportu firmy Drewry Maritime Research dot. przepustowości światowych terminali kontenerowych. Jak przewidują analitycy firmy –w 2018 przepustowość wyniesie 840mln TEU. W tekście opisano również największe terminale polskie, oraz wskazano na dogodne położenie naszego kraju do obsługi ładunków tranzytowych. Wspomniano również o konieczności rozbudowy infrastruktury, zwłaszcza w zakresie TEN-T. W tym samym numerze ukazał się tekst Janusza Mincewicza dot. polskiej sieci terminali intermodalnych.

Liczne media donosiły również o kolizji w kanale portowym w Świnoujściu w wyniku której zatonął należący do portu holownik. Do zdarzenia doszło w poniedziałek po 22 a wedle ustaleń śledczych załoga jednostki była nietrzeźwa. Kapitan holownika usłyszał już zarzuty.

środę serwis WNP.pl poinformował o inicjatywie władz chińskich dot wspierania projektów inwestycyjnych w „ekonomicznym pasie Szlaku Jedwabnego”.40 mld US ma zostać przeznaczone w szczególności na wspieranie „morskiego szlaku jedwabnego XXI wieku” co  oznacza wparcie projektów komunikacyjnych i współpracy przemysłowej z krajami Afryki i Europy.

Portal GospodarkaMorska.pl poinformował o planach spółki OT Logistics dot. nabycia pakietu kontrolnego Lotos Kolej. Ofertę przekazano już Ministrowi Skarbu Państwa.

czwartek donosi Dziennik Gazeta Prawna opublikował tekst red. Majszyka nt. wyników i planów inwestycyjnych polskich portów. W tekście opisano pokrótce wyniki portów i ich plany inwestycyjne, wspominając m.in. o planowanym pogłębieniu portu w Gdyni. Tekst znalazł się również na stronach internetowych dziennika.

piątek opublikował informację Min. Infrastruktury i Rozwoju nt. dobrych wyników portów morskich. W tekście zapowiedziano publikację informacji statystycznych dot. Gospodarki morskiej na kwiecień b.r.


 

piątek, 06 marzec 2015 08:06

Tygodniowy przeglad mediów 06.03.2015

Od poniedziałku uwagę mediów przykuwał temat przykrych zapachów unoszących się nad Portem w związku z przeładunkami biomasy. Komunikat w tej sprawie wydał Zarząd Morskiego Portu Gdynia SA. Podkreślono w nim, że unoszący się zapach nie jest groźny dla zdrowia a Port podjął już działania mające na celu jego neutralizację.

Z kolei Dziennik Bałtycki informował o uhonorowaniu hali Vistal Offshore nagroda Czas Gdyni 2014, przyznawaną najciekawszym inwestycjom w mieście. W uzasadnieniu podkreślono, że hala łączy nowoczesność i wymagania współczesnego rynku z poszanowaniem dla tradycji i historii. W fasadę obiektu, w którym zatrudnienie znalazło 300 osób, spójnie wkomponowano budynek starej olejarni – jeden z pierwszych obiektów powstałych w porcie.

We wtorek portal RynekInfrasturktury.pl opublikował rozmowę z Michałem Kużajczykiem z BCT nt. wpływu dyrektywy siarkowej na wyniki portów. Menadżer ds. marketingu gdyńskiego terminalu zapewnia, że niskie ceny ropy pozwoliły na znaczne złagodzenie efektu wprowadzenia nowych przepisów i nie odbiło się to na wynikach terminali.

Nowy numer magazynu Namiary na Morze i Handel publikuje m.in. wywiady z Jerzym Czartowskim i Dariuszem Grzegorkiewiczem z GCT i Krzysztofem Szymborskim z BCT. Rozmowy dotyczą doskonałych wyników terminali , prowadzonych inwestycji i zmian na rynku przewozów kontenerowych.

W tym samym numerze ukazał się tekst pt. “To będzie burzliwy rok” analizujący zagrożenia i szanse przed jakimi stanie branża w 2015r.

środę, portal WNP.pl poinformował o wyborze firmy Autepra na wykonawcę systemu pozycjonowania kontenerów w BCT.

czwartek, Puls Biznesu opublikował  tekst red. Fabisiaka nt. analizy dot. rynku przewozów morskich przeprowadzonej przez KPMG.  Analitycy firmy przewidują spadek popytu i stawek frachtu w przewozach, co odczuą również polscy armatorzy.  W tekście cytowani są Rafał Chmieliński z Chipolbrok oraz prezes Jarosiński, który stwierdza że sytuacja ta raczej nie odbije się na wynikach portu.

piatek portal WNP.pl poinformował, że spada punktualność pociągów towarowych w Polsce. W IV kwartale 2014 już tylko co trzeci skład dotarł do celu zgodnie z harmonogramem a średni czas opóźnień wyniósł aż 605 min., co oznacza wzrost o ponad 24% w porównaniu z II kwartałem. W ruchu krajowym opóźnienia były jeszcze większe i wynosiły średnio prawie 10,5 godzin


 

Szanowni Państwo,

Rada Interesantów Portu Gdynia otrzymała informację o szkoleniach dla pracowników portowych prowadzonych przez APEC – Antwerp/Flanders Port Training Center, którą zamieszczamy poniżej. RIP nie uczestniczy w organizacji ww. szkoleń, dlatego tez zainteresowanych prosimy o kontakt bezpośrednio z APEC pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 0032 3 205 23 22.

APEC-Antwerp/Flanders Port Training Centre n.p.o helps you to raise the efficiency and productivity of your port workers NEW IN 2015: cooperation with OCHA, the port labour training centre

FOR WHO?

Public and private port operators in need of technical skill training for their operators and dock workers

WHAT DO WE OFFER?

Training offered in close cooperation with OCHA and the Port of Antwerp:

>  Operational skills:

•         Simulator (straddle carrier, mobile crane, container crane)
•         Cranes (vessel crane, mobile crane)
•         Mobile equipment (forklift, reachstacker, reachtruck, tugmaster, …)
•         Handling techniques (signalling loads, slinging loads, lashing & securing, …)

>  Port & Labour organisation

>  Safety, security & prevention

>  Leadership development & operations communication  Train the Trainer:

> operators can teach their port workers themselves afterwards  Crane  training on state-of-the-art simulators (mobile, gantry,  ship-to-shore, container, straddle)

>  35.000 m² of training facility at your disposal  Training available

> in English, Dutch and French

OUR EXPERTISE COMBINED

>  Short-term, practice-oriented, interactive courses  Instructors are

> port workers with at least 10 years of experience  Great emphasis on

> safety and security  Flexibility in training: content of program and

> lecture venue (in Antwerp and abroad)

MORE INFORMATION?

APEC-Antwerp/Flanders Port Training Center

Address: Hofstraat 17, 2000 ANTWERP

T: 0032 3 205 23 22

E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Contact: Mr. Paul Verkoyen, CEO
www.portofantwerp.com/apec


 

W środę, 25 marca posłowie Komisji Skarbu Państwa Sejmu RP, w towarzystwie Prezydenta Gdyni, pana Wojciecha Szczurka odbyli wizytę w porcie w Gdyni. W jej trakcie rozmawiano o wyzwaniach przed jakimi staje port i prowadzonych inwestycjach. Zaprezentowano również uaktualnioną wersję raportu poświęconego dostępowi do Portu Gdynia transportem kolejowym.

Do gdyńskiego portu przyjechała 11-osobowa delegacja Komisji Skarbu Państwa Sejmu RP z jej przewodniczącym, Tadeuszem Aziewiczem na czele. Celem wizyty było przede wszystkim zapoznanie się z kondycją i problemami przed jakimi staje Gdynia.

Na początku spotkania Janusz Jarosiński, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia, przedstawił historię portu i jego wyniki przeładunkowe. A te w ubiegłym roku były imponujące. Przeładowano prawie 19,5 mln ton towarów, prawie 850 tys. TEU. Dokończono również trwającą 10 lat prywatyzację spółek portowych. Proces ten, uznawany za duży sukces ZMPG, rozpoczęto w 2003 roku od sprzedaży Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego a zakończono w ubiegłym roku Bałtyckiego Terminalu Drobnicowego przez firmę OT Logistics. Prezes Jarosiński podkreślił, ze środki pochodzące z prywatyzacji przeznaczone zostały na inwestycje w infrastrukturę portową czy np. przeprowadzone w 2011 r. pogłębienie kanałów portowych do 13,5 metra.

„Głębokość taka jeszcze kilka lat temu wydawała się wystarczająca. Dziś jednak armatorzy wprowadzają do eksploatacji znacznie większe jednostki o zanurzeniu 15,5 metra i długości 400 metrów” – mówił Krzysztof Szymborski, przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia. – „ Jeśli Gdynia ma utrzymać swoją pozycje w regionie i nadal stanowić okno na świat polskiego handlu, to należy sprawnie przeprowadzić dalsze pogłębienie kanałów portowych, u nas do 16 metrów. Terminale już inwestują w infrastrukturę, która pozwoli obsłużyć statki oceaniczne. Z myślą o nich powstają w porcie nowe nabrzeża. Jest oczywiste, by Zarząd Portu mógł przeprowadzić tak duża inwestycję, potrzebne będzie wsparcie władz w Warszawie”

Problemem jest bowiem nie tylko pozyskanie źródeł finansowania tak dużej inwestycji – chodzi o ponad 100 mln euro, ale również poprawienie przepisów dotyczących zagospodarowania wydobytego z dna kanałów portowych urobku. Wśród innych wyzwań inwestycyjnych, o których wspomniano na spotkaniu, jest budowa nowej obrotnicy dla statków, modernizacja Stacji Kolejowej Gdynia Port, Estakady Kwiatkowskiego, budowa OPAT i Drogi Czerwonej.

„Problemy występują zarówno na trasach kolejowych jak i drogowych. Trasa Kwiatkowskiego nie ma statusu drogi krajowej, stąd ma ograniczone dopuszczalne obciążenie, przy tym szybko zbliża się do remontu kapitalnego i wyłączenia z ruchu.. – tłumaczy Krzysztof Szymborski. –„ Podobne problemy mają operatorzy kolejowi. Jak pokazuje aktualizacja raportu ZDG TOR, przepustowość tras kolejowych w otoczeniu Trójmiasta jest, mimo inwestycji, nadal zbyt mała w stosunku do rosnących wciąż potrzeb portów w Gdyni
i Gdańsku.”

Raport Zespołu Doradców Gospodarczych TOR analizuje przepustowość torów prowadzących do trójmiejskich portów pod kątem rosnącego zapotrzebowania na towarowe przewozy kolejowe. Jednym z głównych wniosków płynących z raportu jest konieczność pilnej rewitalizacji linii kolejowej 201, łączącej Port Gdynia z Bydgoszczą. Budowa drugiego toru
i elektryfikacja, w szczególności na odcinkach od Rębiechowa do Kościerzyny i z Wierzchucina do Maksymilianowa zapewni alternatywną trasę dostępową do Portu Gdynia oraz pozwoli na odciążenie najbardziej zatłoczonego odcinka torów w Polsce, pomiędzy Pruszczem Gdańskim a Tczewem.

„Inwestycje związane z portem wymagają dużych nakładów finansowych, ale to pieniądze które zwracają się z nawiązką” – dodał Krzysztof Szymborski- „ Jako nowe miejsca pracy, tańsza od innych szlaków oferta dla dla polskiego handlu zagranicznego i jako bezpośrednie wpływy do budżetu państwa. Sama tylko Izba Celna w Gdyni zebrała 25 mld złotych w zeszłym roku”.

„Członkowie Komisji docenili jakość zarządzania gdyńskim portem, w tym dobrą prywatyzację spółek zależnych, które po przekształceniu funkcjonują efektywnie, bez napięć społecznych. Uznanie wzbudziła także skala inwestycji infrastrukturalnych istotnie wzmacniających konkurencyjność portu, zarówno zrealizowanych jak i planowanych w nieodległej przyszłości. Rozmawialiśmy też o wyzwaniach związanych z koniecznością rozbudowy sieci połączeń drogowych i kolejowych portu z resztą kraju, co umożliwi pełnie wykorzystanie nowych możliwości” – skomentował wizytację przewodniczący Komisji Skarbu Tadeusz Aziewicz


 

czwartek, 31 marzec 2016 21:03

Aktualizacja raportu ZDG TOR

Zespół doradców Gospodarczych TOR wspólnie z Radą Interesantów Portu Gdynia przygotował aktualizację raportu pt. “Dostępność transportem kolejowym do Portu Gdynia – diagnoza problemów i rekomendacje odnośnie zagwarantowania odpowiedniej przepustowości tego połączenia”. 

Dodatkowo, przewodniczący Rady Interesantów Portu Gdynia, pan Krzysztof Szymborski, przygotował krótki opis wymaganych inwestycji na linii 201.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z oboma dokumentami.

-Linia 201_26032015

-2015 03 23 ZDGTOR_

-Gdynia_przepustowosc_aktualizacja_21.03.2015_v1