Szanowni Państwo,

Zarząd Rady Interesantów Portu Gdynia IX kadencji, zgodnie z § 15 ust. 4 i 5 Statutu RIP, zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Rady Interesantów Portu Gdynia, które odbędzie się w dniu 27 listopada 204, godz. 13:00 I termin, godz. 13:15 II termin, w sali na I p. Zarządu Morskiego Portu Gdynia przy ul. Rotterdamskiej 9 w Gdyni, z następującym porządkiem posiedzenia:

  • Otwarcie Zebrania.
  • Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  • Przyjęcie porządku obrad.
  • Wybór Komisji Skrutacyjnej
  • Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Rady za okres od listopada 2013 do października 2014.
  • Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Rady z działalności finansowej RIP Gdynia za rok 2013.
  • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2013 oraz propozycji pokrycia straty za rok bilansowy 2013.
  • Dyskusja.
  • Sprawy różne
  • Zakończenie zebrania.

Prosimy o obecność formalnie umocowanych reprezentantów.

Reprezentanci powinni legitymować się dokumentem, z którego wynika prawo do reprezentowania osoby prawnej na posiedzeniu RIP (KRS lub pełnomocnictwo+KRS)