Pismo ze strony Rad Interesantów z Gdyni, Gdańska, Szczecina i Świnoujścia do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej („MGMiŻŚ”).

Zwrócenie uwagi MGMiŻŚ na brak realnej pomocy ze strony Zarządów Portów w zakresie wypracowania mechanizmów pomocy finansowej dla przedsiębiorstw portowych z uwagi na pogarszającą się sytuację ekonomiczną, spowodowaną epidemią COVID-19.

Zaznaczenie, że stoi to w sprzeczności ze stanowiskiem MGMiŻŚ z dnia 3 kwietnia 2020, gdzie jednoznacznie stwierdzono, że obowiązująca „Ustawa o portach …” na taką pomoc zezwala.

RIP zwracają uwagę na to, iż postulaty branży portowej kompletnie nie są uwzględniane w kolejnych projektach tarcz, a rozwiązania tam wprowadzane kompletnie nie uwzględniają specyfiki branży portowej.

Podkreślenie, iż istnieje pilna potrzeba przeprowadzenia merytorycznych i nakierowanych na znalezienie realnych rozwiązań rozmów nad „pakietem pomocowym” dla całej branży portowej. Powyższe wspólnie z udziałem Ministra M. Gróbarczyka, Zarządów Portów i Rad Interesantów Portów.

Zobacz skan pisma

Kluczowe elementy reakcji Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej:

a) z dnia 13 maja 2020

„Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wraz z zarządami morskich portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, dokonuje stałego monitoringu i analizy sytuacji mającej miejsce w polskich portach morskich.

Pomimo wymagającej sytuacji wiele wskazuje, że polskie porty morskie mają realną szansę obronić swoje pozycje rynkowe i zakończyć cały rok ze stabilnym poziomem przeładunków. Sprzyjać temu będą m.in. przygotowywane przez Rząd RP tarcze antykryzysowe, które stanowią podstawowe instrumenty wsparcia polskiej gospodarki, a także kontynuacja wielomiliardowych inwestycji infrastrukturalnych. (…)

W kontekście należności celno-podatkowych z tytułu odprawy ładunków w polskich portach morskich (cło, VAT, akcyza), należy zauważyć, że są one naliczane w największej skali w morskich oddziałach celnych, zlokalizowanych przy terminalach kontenerowych, w których obsługuje się ładunki o najwyższym stopniu przetworzenia, o najwyższej wartości dodanej i największej wartości statystycznej. Z punktu widzenia dochodów budżetu państwa korzystnym zjawiskiem jest to, że występujące zmiany (spadki) wielkości przeładunków w ograniczonym zakresie dotyczą towarów drobnicowych (w tym skonteneryzowanych). (…)

W ocenie MGMiŻŚ jest zdecydowanie za wcześnie, aby już teraz mówić o wielomiliardowych stratach budżetu państwa z tytułu mniejszych portowych należności celno-podatkowych. (…)

Niezależnie od powyższego, mając na uwadze ogromne znaczenie struktur portowych dla całego systemu społeczno-gospodarczego RP informuję, że Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wraz z zarządami portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej, dokonuje bieżącej analizy sytuacji w celu adekwatnego reagowania do potrzeb. W przypadku odnotowania znaczących spadków wysokości przeładunków w portach morskich oraz wynikającego z tego faktu pogorszenia sytuacji działających w portach przedsiębiorców, niezwłocznie zostaną podjęte stosowne działania we współpracy z interesariuszami.”

b) z dnia 27 maja 2020

Informacja o opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/697 z dnia 25 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/352 w celu umożliwienia podmiotowi zarządzającemu portem lub właściwemu organowi wprowadzenia elastyczności w zakresie pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury portowej w kontekście epidemii COVID-19. Umożliwienia podmiotowi zarządzającemu portem lub właściwemu organowi wprowadzenia elastyczności w zakresie pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury portowej w kontekście epidemii COVID-19.